CeeNee hỗ trợ những định dạng phụ đề nào?

• Chúng tôi hỗ trợ những định dạng phụ đề sau: .SRT, .ASS, .SSA, MicroDVD SUB, .SUB/.IDX và các phụ đề SRT UNICODE VIETNAMESE.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.