Một số tập tin phương tiện truyền thông không trình diễn

• Kiểm tra khả năng tương thích của tập tin phương tiện truyền thông với thiết bị CeeNee. Tham khảo “Các định dạng được hỗ trợ” trong sách hướng dẫn sử dụng.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.