Hình ảnh bị bóp méo trên màn hình hiển thị

• Vào Settings | Photo và chọn “Keep as original” hoặc “Fit to screen” trong trường “Photo Scaling”.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.