Làm thế nào để trình diễn các bài hát Karaoke Mp3+g?

Tất cả các thiết bị của chúng tôi có hỗ trợ karaoke mp3+g. Tuy nhiên theo mặc định thì thiết bị được thiết lập là “HD Karaoke”. Nếu người sử dụng muốn trình diễn “MP3+G” hay “CD+G” thì họ cần đến mục Settings (Cài đặt)->Karaoke->Karaoke Type (Loại Karaoke) và chọn MP3 Karaoke. Chúng tôi cũng khuyên người sử dụng tạo một thư mục đặt tên là Karaoke và đặt các bài hát vào trong đó. Các thiết bị tự động nhận ra và chỉ mục đến nội dung của thư mục Karaoke theo mặc định.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.