iCeeNee: tôi đã cố gắng đồng bộ quyển sách bài hát nhiều lần nhưng nó không làm việc

1) Hãy chắc chắn rằng bạn có quyển sách bài hát với định dạng XML có giá trị (không phải là tập tin XLS). Ngay cả khi bạn đã có một quyển sách bài hát XLS nhưng quyển sách bài hát XML có thể không tồn tại. Bạn có thể vào giao diện KARAOKE->Create Book (Tạo Sách) để tạo một quyển sách bài hát mới hoặc Update Book (Cập nhật sách) để cập nhật cho quyển sách bài hát cũ. Nếu có nghi ngờ, bạn có thể cắm ổ cứng của bạn hoặc CeeNee eeTee vào máy tính và tìm kiếm tập tin KaraokeDB.xml trong thư mục gốc.

2) Bạn có thể thử thiết lập lại máy chủ đồng bộ như sau: đến tab có biểu tượng bánh xe, tắt “Syncing server status” . Chờ 10 giây rồi bật lại. Cố gắng đồng bộ lần nữa. Nếu bạn thấy màn hình đồng bộ đang chạy thì ấn nút đóng rồi đồng bộ lại.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.