iCeeNee không duyệt (scan) các thiết bị ngay cả khi thiết bị iOS và thiết bị CeeNee là trên cùng một mạng.

Nếu tín hiệu WiFi của bạn yếu, iCeeNee không thể phát hiện thiết bị CeeNee của bạn. Vì vậy, bạn có thể đi đến tab Option (ở phía dưới), và trượt “Time out” đến một giá trị lớn hơn. Sau đó cố gắng duyệt một lần nữa.

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.